قرارداد وام قرض الحسنه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمونه قرارداد وام قرض الحسنه

نمونه قرارداد وام قرض الحسنه که مشتریان محترم (وام گیرنده و ضامنین )  در هنگام دریافت وام آنرا امضاء می نمایند جهت بهره برداری در ذیل ارائه می شود. توجه به مفاد قرارداد ضمن فرآهم آوردن صحیح عقد شرعی قرض الحسنه ، وظایف و تکالیف طرفین قرارداد را بیان می نماید.

نسخه چاپی قرارداد وام صندوق ولیعصر طبس

نسخه چاپی قرارداد وام صندوق قدس فهالنج


(( قرار داد وام قرض الحسنه ))

بين امضاءكنندگان ذيل :

صندوق پس انداز و قرض الحسنه ...........طبس كه در اين قرار داد اختصاراً صندوق ناميده مي شود بعنوان قرض دهنده از يك طرف و

آقاي / خانم ..................................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه .................. متولد ..../..../....13 صادره ............ داراي كد ملي شماره .......................... به نشاني منزل .................................................................................... تلفن ......................... نشاني محل كار .............................................................................................. تلفن ......................... بعنوان قرض گيرنده كه در اين قرار داد وام گيرنده ناميده مي شود و به ضمانت

1-آقاي / خانم ................................ فرزند ...................... به شماره شناسنامه .................. متولد ..../..../....13 صادره ........... داراي كد ملي شماره ....................... به نشاني .......................................................................................... تلفن .........................

2-آقاي / خانم ................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه .................. متولد ..../..../....13 صادره .......... داراي كد ملي شماره ....................... به نشاني .......................................................................................... تلفن .........................

كه در اين قرارداد ضامن ناميده مي شوند ، قراردادي با شرايط و مواد مشروحه ذيل منعقد گرديد .

ماده1- صندوق بموجب اين قرارداد مبلغ ........................ ريال ( بحروف :.................................................. ريال ) بصورت قرض الحسنه بعنوان وام كارگشايي     عادي      معادل     ...........       پرداخت و وام گيرنده اقرار به دريافت آن نمودكه برابر دستور العمل و آيين نامه وام بايد .....% مبلغ وام مورد تقاضا را بعنوان سپرده گذاري تا پايان اقساط جهت استفاده ساير وام گيرندگان نزد صندوق بسپارد و حق برداشت تا پايان اقساط و تسويه كامل بدهي نخواهد داشت .

ماده2- مدت بازپرداخت وام موضوع اين قرارداد از تاريخ ..../..../....13 الي ..../..../....13 بمدت ................... ماه خواهد بود.

ماده3- بازپرداخت اين وام طي ............... قسط ، از قرار هر قسط ......................... ريال هر يك بفاصله ......... ماه كه سررسيد اولين قســـط در تاريخ ..../..../....13 خواهد بود. وچنانچه در پرداخت اقساط تاخیر گردد علاوه بر دریافت کارمزد مجدد، ..... درصد بعنوان جریمه تاخیر تادیه اخذ خواهدشد.

ماده4- از كل مبلغ وام مورد درخواست مبلغ ......................... ريال بعنوان كارمزد در كل مدت وام بابت هزينه هاي اداري و پرسنلي و غيره از مبلغ وام كسر و مبلغ خالص به وام گيرنده تحويل گرديد.

ماده5- ضامن/ضامن ها با علم و اطلاع و وقوف كامل نسبت به وظيفه شرعي وقانوني خود و مندرجات اين قرارداد و كميّت تعهدات وام گيرنده ، بموجب اين قرارداد با خود وام گيرنده ، متضامناً پرداخت كليه وجوهي را كه صندوق در ارتباط با موضوع اين قرارداد از وام گيرنده مطالبه كند تعهد نمود/نمودند و تشخيص صندوق در اين مورد معتبر است و نيز متعهد و ملتزم گرديدند بمحض مطالبه صندوق ، وجوه مورد مطالبه را به صندوق پرداخت كنند و صندوق به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به وام گيرنده براي وصول كليه مطالبات خود به ضامن/ضامن ها نيز مراجعه نمايد و حق مراجعه صندوق به وام گيرنده و ضامن/ضامن ها منفرداً و مجتمعاً محفوظ مي باشد و صندوق مي تواند به استناد اين قرارداد يا مستندات ديگر مطالبات خود را از طريق صدور اجراييه از وام گيرنده و ضامن/ضامن ها وصول نمايد . تشخيص صندوق درهرگونه مطالبه و نسبت به هر ميزان آن مورد تاييد و قبول متعهدين مي باشد.

ماده6- چنانچه وام گيرنده در پرداخت اقساط وام ، حداكثر 2 ماه تاخير نمايد كل بدهي وي تبديل به دين حال شده و صندوق حق دارد از محل سپرده و اسناد تضميني و ترهيني وام گيرنده و يا ضامن/ضامن ها استيفاي حقوق نموده و جاي هيچگونه اعتراضي براي آنان نخواهد بود.

ماده7- صندوق حق دارد طلب خود را هم از طريق اقدام قانوني باستناد اين قرارداد و هم از طريق اقدام قانوني به استناد سفته ها/چكها/اسناد تضميني وصول نمايد و اقدام از يك طريق مانع از اقدام از طريق ديگر نخواهد بود . مضافاً به اينكه صندوق حق دارد طلب خود را از موجودي هر نوع حساب يا سپرده وام گيرنده و ضامن/ضامن ها نزد صندوق راساً و بدون هيچگونه تشريقات قانوني برداشت و پاياپاي نمايد و چنانچه از طريقي قسمتي از طلب صندوق وصول گرديد ، بقيه از طريق يا طرق ديگر وصول خواهد شد.

ماده8- صندوق حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانوني براي وصول مطالبات خود، كليه هزينه هاي مربوطه اعم از ثبتي، اجرائي، دادرسي، حق الوكاله و ساير هزينه هاي پرداختي را جزء مطالبات خود منظور و به استناد اين قرارداد از وثيقه استيفا همچنين از امضاء كنندگان قرارداد از طريق اجراي ثبت يا مراجع ذيربط مطالبه و وصول نمايد.

ماده9- پس از وصول آخرين قسط و تسويه حساب كامل وام ، اسناد تضميني موجود در صندوق به ضامن و وام گيرنده مسترد خواهد شد.

تبصره- درصورت عدم مراجعه وام گيرنده و ضامن ، صندوق نسبت به ابطال و امهاء اسنادتضميني اقدام وجاي هيچگونه اعتراضي براي آنان نخواهدبود.

ماده10- اين قرارداد بموجب ماده واحده اصلاح ماده 15 عمليات بانكي بدون ربا و بر اساس توافق طرفين و ضامن/ضامن ها در حكم اسناد لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد و امضاء كنندگان آن قبول نموده اند كه كليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختلافي ندارند و حق هرگونه اعتراضي را نسبت به مفاد آن و نيز اقدامات اجرايي از مراجع قانوني از خود سلب و اسقاط نموده اند.

ماده11- صرف اظهار و تشخيص صندوق نسبت به تخلف وام گيرنده و ضامن/ضامن ها از مندرجات اين قرارداد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تعيين مبلغ مورد مطالبه از وام گيرنده و ضامن/ضامن ها با صندوق است و وام گيرنده صورت حساب صندوق را قبول مي نمايد و بر اساس اظهار و درخواست صندوق اجرائيه صادر خواهد شد.

ماده12- اقامتگاه وام گيرنده و ضامن/ضامن ها از نظر ابلاغ هر گونه نامه يا اخطاريه از طرف صندوق به آدرس قيد شده در ابتداي قرارداد به منزله ابلاغ كتبي و قانوني به آنان تلقي مي گردد.

تبصره- در صورت تغيير آدرس وام گيرنده و ضامن/ضامن ها ، ضروري است به صندوق مراجعه و آدرس جديد را ارائه دهند.

ماده13- وام گيرنده/ضامن/ضامن ها بمنظور تضمين و وثيقه پرداخت بدهي و اجراي تعهدات خود اموال مشروحه ذيل را در رهن و وثيقه صندوق قرارداد و قبض واقباض بعمل آمده و صندوق پس از تصرف موقتي مورد رهن را به وام گيرنده/ضامن/ضامن ها سپرده است در عين حال كه قرارداد حاضر در حكم سند لازم الاجراء بوده و صندوق حق دارد وجوه مورد مطالبه خود را بشرح اين قرارداد را با صدور اجراييه و طبق مقررات اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق اجراي ثبت وصول و استيفا نمايد از تامينات و تضمينات و وثايق مشروحه ذيل نيز قابل استيفا است و صندوق مخير است طلب و حقوق خود را از هرطريق كه بخواهد وصول و استيفا نمايد و اقدام از يك طريق مانع اقدام از طريق يا طرق ديگرنخواهدبود.

تبصره- درصورت وجود وثايق و تضمينات و تاميناتي كه استيفاي حقوق صندوق به استناد آنها در صلاحيت اجراي ثبت نبوده و نيازي به صدور اجراييه نباشد با محفوظ بودن حقوق صندوق نسبت به صدور اجراييه به استناد اين قرارداد صندوق از طريق مقتضي اقدام لازم را معمول خواهد داشت و از طريق ثبت اجراييه ثبتي نسبت به اجراي تعهدات وام گيرنده/ضامن/ضامن ها و وصول مطالبات صندوق صادر خواهد گرديد.

شرح وثايق و تضمينات و تامينات : الف)سفته ها ، چكها و بروات مشروحه ذيل :

كه از طرف وام گيرنده/ضامن/ضامن ها در وجه صندوق وباتعهد و تضمين پرداخت ساير/سايرين صادر شده است و صندوق حق دارد وجه آنها را در صورت وصول بابت طلب خود محسوب دارد. ضمناًصندوق مي تواند در صورت عدم پرداخت وجه هريك از آنها اقدام قانوني معمول دارد.

ب) اوراق قرضه دولتي/اوراق مشاركت ملي / اسناد خزانه به شماره هاي ............................................................ كه صندوق وجوه آنها را با اضافه سود وجايزه و غيره دريافت و بابت طلب خود محسوب خواهد داشت.ضمناً اوراق مذكوربا امضااين قراردادبه صندوق تسليم گرديد.

ج) اموال منقول/غيرمنقول مشروحه ذيل متعلق به وام گيرنده/ضامن/ضامن ها :

كه بموجب اين قرارداد در رهن صندوق قرار گرفت و پس از تصرف موقتي صندوق بطور امانت به وام گيرنده/ضامن/ضامن ها سپرده شده و متعهد است در صورت مطالبه صندوق يا اجراي ثبت يا هر مقام اداري يا قضايي ديگر براي استيفاي حقوق و مطالبات صندوق به قيد فوريت تحويل صندوق يا مرجع مربوطه بنمايد . فك رهن از موارد رهن و وثيقه موكول به ايفاي تعهدات وام گيرنده/ضامن/ضامن ها و پرداخت كليه بدهي ناشي از اين قرار داد مي باشد و وام گيرنده/ضامن/ضامن ها حق هر گونه اعتراضي را دراين مورد از خود سلب نمودند .

ماده14- وام گيرنده/ضامن/ضامن ها قبل از تسويه كامل بدهي و انجام تعهدات خود بدون موافقت كتبي صندوق حق انتقال ، واگذاري ، حق استرداد يا هر نوع حقي از حقوق خود نسبت به عين يا منافع مورد رهن و معامله را به غير ندارد وقبل از پرداخت بدهي و فك رهن انجام هر گونه معامله تحت هر عنوان اعم از قطعي ، شرطي ، رهني ، صلح حقوق ، اقرار ، وكالت ، وصايت ، اجاره و غيره نسبت به عين يا منافع موارد رهن سلب و اسقاط گرديد.%

          نام و نام خانوادگي و امضاء وام گيرنده                                  نام و نام خانوادگي و امضاء ضامن1                                     نام و نام خانوادگي و امضاء ضامن2

امضای مسوول وام و اعتبارات                      امضای مقام مسوول صندوق

 

نسخه چاپی قرارداد وام صندوق ولیعصر طبس

نسخه چاپی قرارداد وام صندوق قدس فهالنج

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • valiasr [at] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا